Algemene voorwaarden

1. Mekkes Advocatuur: Eenmanszaak

1.1. Mekkes Advocatuur is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en sprekers/coach/trainer/webinarwerkzaamheden. Mekkes Advocatuur is lid van Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70149968. Het BTW nummer is NL002273514B15.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan Mekkes Advocatuur verstrekken. Onder opdrachten worden mede begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming.
1.3. Mekkes Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Opdrachten

2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door Mekkes Advocatuur.
2.2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.3. Er komt een overeenkomst wanneer Mekkes Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en eventuele andere afspraken die schriftelijk worden gemaakt. Onder schriftelijk wordt verstaan: op papier of via de mail.
2.4. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (eerder) te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

3. Factuur

3.1. Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt aan het einde van de overeenkomst of tussentijds plaats, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden met zich meebrengt dat hiervan wordt afgeweken.
3.2. Mekkes Advocatuur is vrij om een voorschot te rekenen en dit zal achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
3.3. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
3.4. Mocht de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn betalen dan zal er eenmalig een herinnering worden gestuurd met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te voldoen.
3.5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Mekkes Advocatuur beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Mekkes Advocatuur niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Klachten

5.1. Klachten over het functioneren van Mekkes Advocatuur kunnen schriftelijk en voorzien van een toelichting worden ingediend bij mr. W.K. Cheng van Advocatenkantoor Cheng, gevestigd te Amsterdam, Knollendamstraat 7A 1013 TL. Per mail: cheng@advocatenkantoorcheng.nl. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van Orde van Advocaten te Amsterdam.

6. Waarneming

6.1. Bij onverhoopte langdurige afwezigheid Mekkes Advocatuur, zal de praktijk worden waargenomen door mr. W.K. Cheng, advocaat te Amsterdam.

7. Toepasselijk recht

7.1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Mekkes Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2. Op de rechtsverhouding tussen Mekkes Advocatuur en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen Mekkes advocatuur en cliënt mocht ontstaan, voor zover dit geschil niet zal vallen onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet.

8. Webinar

8.1. De webinar is uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze kan niet worden geannuleerd door welke reden dan ook. Bij ziekte en/of verhindering zal er geen geld worden teruggeven.
8.2. De inschrijving geldt voor 1 persoon en het is verboden de link te verspreiden.
8.3. De webinar mag niet worden opgenomen.